Wij zijn een ANBI

logo ANBI

Vereniging
Heemkundekring                       
Ambachtsheerlijkheid 
Nieuw-Vossemeer

Voorstraat 29
681 AC Nieuw-Vossemeer
KvK-nummer: 40281028

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden belastingvrij aan ons schenken of nalaten.

Met jouw steun heeft de vereniging een toekomst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Statuten van de vereniging

Download: de statuten van de vereniging

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2018 – 2023   

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum kan jaarlijks rekenen op circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten.

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum.

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.

De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2018-2023 kunnen we niets anders stellen:
het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.


Laatste jaarverslag 

Jaarverslag 2017
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer.


De kring maakt zich op voor een bijzonder jaar. Dit jaar viert Nieuw-Vossemeer zijn 450 jarig bestaan. Wij gaan op veel punten meewerken aan dit feest o.a. door een dorpskwis te verzorgen in de feesttent en als gidsen op te treden bij de theatrale rondwandeling door het dorp. Ook verzorgen wij de historische beschrijvingen bij de wandeltochten die in die week plaatsvinden. Een achterkleinkind van A.M. de Jong schenkt het museum het bureau van de schrijver onder voorwaarde dat het gerestaureerd wordt. Aan die vraag voldoen wij graag waarna wij weer een monument van de schrijver aan onze collectie kunnen toevoegen. Dorpsquiz op 24 maartEr was dit keer een duidelijke winnaar. Wederom was de buurtvereniging A.M. de Jongpark de sterkste. De vragen werden als moeilijk ervaren. Volgend jaar willen we dit gaan aanpassen door de vragen in multiple choice te gaan stellen. De groepsopdrachten blijven wel zoals ze zijn. Het geluid was van een goede kwaliteit.  Opening Museum seizoen op 8 en 9 april 2017 Voorstraatdorpen.In het weekend van 8 en 9 april zijn wij gestart met een bijzondere tentoonstelling.Om aan te sluiten bij de festiviteiten had de Heemkundekring een tentoonstelling ingericht over Voorstraatdorpen. Vanaf de 15e eeuw werden veel polders gewonnen of herwonnen op de zee. Veel dorpen werden ingericht op de wijze die toen bij planologen ‘in de mode’ was.
De planologen uit die tijd hielden het simpel. Centraal in het dorp ligt een kerk met een straat die meestal loodrecht op de polderdijk staat. Deze straat noemen we Voorstraat. In de tentoonstelling “Voorstraatdorpen” werd ingezoomd op de geschiedenis en het erfgoed van 11 dorpen uit de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en de polders van West-Brabant. Het zijn de volgende plaatsen: Sint Annaland, Stavenisse, Oud-Vossemeer, Bruinisse, Numansdorp, Klundert, Fijnaart, Oude-Tonge, Middelharnis, Sint Philipsland en Nieuw-Vossemeer. Bij de opening die door burgermeester van den Belt werd gedaan waren vertegenwoordigers aan wezig uit al deze plaatsten.
Lezing 20 april lezing De Zuidwestelijke Delta Door Piet PolakPiet Polak heeft tot aan zijn pensionering bij waterschap Brabantse Delta gewerkt. De laatste 15 jaar als beleidsmedewerker, o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid van de waterkeringen. De leden kregen uitleg over het ontstaan van de delta’s en de genomen maatregelingen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. De lezing werd goed bezocht door de leden.
Op zaterdag 27 mei ging onze voorjaarsexcursie naar Streekmuseum De Meestoof. Hier kregen de leden een inzicht over de Zeeuwse klederdrachten en ambachten. Er werd ook een bezoek gebracht aan de Noorse woning, Aan deze excursie namen 16 leden deel.
Rondleidingen door het dorp tijdens de open monumentendagen op 11 en 12 september. Dit jaar hebben wij ook hieraan meegedaan, we hebben een rondleiding door het dorp gegeven. Onze gidsen lieten de deelnemers 16 in totaal onze monumenten en bezienswaardigheden zien met het daaraan verbonden verhaal.
Lezing kadaster donderdag 28 september in de Vossenburcht aanvang 19.30 uur. De lezing werd verzorgd door Christ Dietvorst. Hij is vele jaren, zowel in de binnen als de buitendienst werkzaam geweest bij het kadaster te Breda.  Hij ging in op het ontstaan en de noodzaak van het kadaster. Ook de ruilverkaveling van Nieuw-Vossemeer kwam aan de orde omdat Christ ook hierbij was betrokken. Voor deze lezing was er een ruime belangstelling van de leden.Najaar excursie stadswandeling door Tholen op zaterdag 30 september.De rondwandeling in Tholen was een succes. Samen met de Stenen kamer hadden we een mooie interessante groep. We werden ontvangen door de stadsarchivaris van Tholen. In de kiosk op de grote markt kregen we een uitleg over het ontstaan van de stad Tholen. Daarna gingen we naar de grote kerk en over de stadswal naar het oude gemeentehuis. Deze formule sprak de deelnemers zeer aan en het bestuur heeft dan ook voornemens om dit soort samenwerkingen meer gestalte te geven.
Lezing 23 november: De geschiedenis van de boerderijen op het Eiland Tholen. Kees Fase, lid van de Heemkundekring “Stad en Lande van Tholen” verzorgde deze lezing. Kees is actief in de foto werkgroep van de vereniging, Kees dook in de geschiedenis van bestaande en niet meer bestaande boerderijen van de toen nog zeven zelfstandige gemeentes. Ook bij deze lezing was er een ruime belangstelling van de leden.
Ledenverloop.
Ledenbestand 01-01-2017  129 leden
Ledenbestand 31-12-2017  125 leden
Drie leden ontvielen de vereniging. 
Jet & Jan Project. Hieraan deden 5 schoolgemeenschappen uit de gemeente Steenbergen aan mee.

De secretaris.

Financiële verantwoording

Download: het meest recente financiële jaarverslag (2017)

Advertenties
Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close