ANBI-status

Vereniging Heemkundekring
Ambachtsheerlijkheid
Nieuw-Vossemeer


Voorstraat 29
681 AC Nieuw-Vossemeer

KvK-nummer: 40281028

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden belastingvrij aan ons schenken of nalaten.
Met jouw steun nu en later heeft het A.M. de Jongmuseum toekomst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Statuten en samenstelling bestuur

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2020- 2025  

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum kan jaarlijks rekenen op circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten.

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum.

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.

De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2020-2025 kunnen we niets anders stellen:
het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.


Laatste jaarverslag 

Jaarverslag 2020

Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer

Recht zo die gaat.

Hans van der Ster verzorgt op donderdag 23 januari een lezing over de zeesleepvaart. Hij wist een goed gevulde Vossenburcht te boeien met het vertellen over deze bijzondere tak van de Nederlandse Scheepvaart. Hij vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van de zeesleepvaart aan het begin van de vorige eeuw tot aan de vandaag de dag nog steeds actuele scheepvaarttak. Diverse facetten van deze maritieme sector werden belicht zoals sleepwerk, berging en bemanningen.

Na de pauze werd een film vertoond van ongeveer een half uur uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Hierin zagen we hoe de sleepvaartorganisatie werd/wordt gerund.

Ledenvergadering 13 februari 2020.

De vergadering wordt bezocht door 17 leden en de 7 bestuursleden. Vorig jaar waren er nog 27 bezoekers.

Hoofdpunten tijdens de vergadering waren:

  • Het ontstane vochtprobleem in het A.M. de Jongmuseum, wat een kostbare behandeling moet ondergaan.
  • De mooie en leerzame lezingen in 2019 en de zeer geslaagde excursies.
  • Het gewaardeerde (financiële) beleid van het bestuur.
  • De mooie fotoserie die Simon van Nispen ons voorschotelde.

Zonder nieuwe of andere bestuursleden gaan we ook 2020 in met dezelfde bestuurssamenstelling.

20 maart 2020: Dorpsquiz editie 7.

Op vrijdag 13 maart hadden we de quiz nog getest en alles liep op rolletjes. Veertien  teams hadden zich aangemeld. En toen……… toen kwam Mark op t.v. en hield een bijzondere persconferentie. Het land ging op slot en de quiz werd in de koelkast gezet.

Coronacrisis.

De impact van de Coronacrisis op de Brabantse erfgoedsector is groot. Musea en archieven hebben hun deuren moeten sluiten, monumenten zijn niet meer publiekelijk toegankelijk en ook heemkundekringen zien de gevolgen: exposities en presentaties worden uitgesteld, lezingen en cursussen zijn verdaagd.

De stand van zaken was dan dus, logischer wijze ook bij onze heemkundekring, dat we het museum niet mochten openen, geen mensen in het museum toe mochten laten en geen lezingen of excursies mochten organiseren.

Hierdoor werd onze jaarlijkse dorpsquiz al uitgesteld en moesten we ook de opening van onze thematentoonstelling op 25 april afblazen.

Verder gingen  de lezing en een kleine excursie, gepland voor mei/juni, niet door.

Toen het in de zomer wat beter leek te gaan, planden we een lezing met Robert Catsburg. Maar opnieuw ging ons land in lockdown en ook Robert kon worden afgezegd.

19 september 2020: Kleine excursie naar de Gummaruskerk in Steenbergen.

Net voor de tweede lockdown zijn we nog met 4 mensen naar de Gummaruskerk gegaan. We hebben daar een hele leuke rondleiding gehad van Jan Gelten, een vrijwilliger pur sang.

Jammer dat de belangstelling zo gering was.

Project Jet en Jan.

Voor Jet en Jan werd het ook niet het beste jaar. De wastobbe is inmiddels uitgedroogd, de bonen in het winkeltje van Timmermans liggen tevergeefs te wachten om gewogen te worden, er komt geen naald meer in de te stoppen sokken en de koffie blijft in de vorm van bonen. Jet en Jan staan inmiddels te popelen om in actie te komen.

Nieuwsbrieven.

Onze leden hebben afgelopen jaar vier nieuwsbrieven ontvangen, telkens aangevuld met een verhaal van oud-dokter Jan Vermet.

Ledenbestand.

Op 31 december 2020 had onze vereniging 95 leden, waaronder 3 ereleden.

Bezoekersaantallen A.M. de Jonghuis.

65 bezoekers.

Groepen: Geen.

4.761 bezoekers internet/website.

Vastgesteld op 15 juli 2021 (ALV).

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020 met overzicht van inkomsten en uitgaven, balans en controleberekening.

Nadere toelichting/specificatie op de Balans en Staat van Baten en Lasten:

Jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 juli 2021.

In onderstaande overzichten zijn de baten en lasten over de drie hoofdactiviteiten (Heemkundekring, Museum en A.M. de Jonghuis) gespecificeerd. De controleberekeningen (berekening door kapitaalsvergelijking) zijn tevens bijgevoegd.

De onderstaande overzichten zijn schermafdrukken van de presentatie aan de leden op 15 juli 2021.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close