ANBI-status

Vereniging Heemkundekring
Ambachtsheerlijkheid
Nieuw-Vossemeer


Voorstraat 29
681 AC Nieuw-Vossemeer

KvK-nummer: 40281028

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat kan belangrijk voor jou zijn.

Je kunt onder voorwaarden belastingvrij aan ons schenken of nalaten.
Met jouw steun nu en later heeft het A.M. de Jongmuseum toekomst.

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Statuten en samenstelling bestuur

Beleid van de vereniging

HET BELEIDSPLAN 2018 – 2023   

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is een vereniging die opgericht is op 29 januari 1973 en heeft de volgende doelstellingen:

A
Het in zo breed mogelijke kring wekken en bevorderen van de belangstelling voor plaats en streek.

B
Plaats en streek op elk terrein, dat onder het begrip heemkunde (het plaats en streekeigene) valt te onderzoeken en te bestuderen.

C
Onderzoekingen en studies vast leggen.

D
Het beheren en exploiteren van het A.M. de Jonghuis (A.M. de Jongmuseum).

Zoals uit de doelstellingen valt op te maken is de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid meer dan alleen een heemkundekring. Zij is ook eigenaar van het A.M. de Jonghuis, zij beheert en exploiteert dit en zet zich in het gedachtegoed en het werk van de schrijver A.M. de Jong levend te houden.

Omdat het noodzakelijk is naar een wat langere termijn te kijken heeft de Heemkundekring een beleidsplan gemaakt wat voor de komende jaren de leidraad is voor haar handelen en werken.

De langere termijnvisie is ook nodig vanwege de financiële situatie, waarin het moeilijk zal zijn om alle activiteiten te kunnen uitvoeren en om gezond en actief binnen de gemeenschap te (blijven) staan. Er moet steeds een aantrekkelijk programma voor Heemkundekring en museum gemaakt kunnen worden en er worden activiteiten ondernomen om de belangstelling voor zowel de erfgoed- en heemkundezaken als de aandacht voor schrijver A.M. de Jong in stand houden.

De heemkundekring Ambachtsheerlijkheid is bij het vaststellen van het beleidsplan een actieve vereniging met ongeveer 100 betalende leden. Het museum kan jaarlijks rekenen op circa 1000 bezoekers.

De vereniging en het museum zijn actief op internet. Er wordt een website op internet gevoerd en er wordt deelgenomen aan de sociale media.

Het museum is het gehele jaar op afspraak te bezoeken. In de periode april tot en met september is het museum op zaterdagmiddag zonder voorafgaande afspraak te bezoeken.

De heemkundekring werkt met onbetaalde/onbezoldigde vrijwilligers.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen beroepskrachten in dienst.

De financiën van de heemkundekring worden onderverdeeld in drie takken, te weten:

a.   De verenigingsactiviteiten op heemkundegebied.
b.   De activiteiten in het A.M. de Jongmuseum.
c.   Het financiële beheer van het A. M. de Jonghuis.

Voor de heemkundekring is bewust gekozen voor de vereniging  als rechtsvorm. Het bestuur heeft daardoor een controlerend orgaan (de ledenvergadering) waaraan zij verantwoording verschuldigd is en die zij kan raadplegen bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Verenigingsactiviteiten.

Op heemkundegebied organiseert de vereniging elk jaar een aantal activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen die betrekking hebben op de heemkundige doelstellingen, het organiseren van studiereizen met een heemkundig doel, zoals het bezoeken van cultuurhistorische plaatsen en musea.

Elk jaar wordt een planning gemaakt van de lezingen en reizen die dat jaar afgelegd zullen plaatsvinden. De leden worden in de jaarvergadering (rond februari) geraadpleegd over de op dat moment actuele zaken waarop ingespeeld kan worden met deze activiteiten.

Verder worden in de periodieke nieuwsbrief niet alleen activiteiten aangekondigd, maar ook suggesties gedaan en gevraagd.

Tot op heden zijn deze activiteiten succesvol en is er geen aanleiding in de opzet hiervan veranderingen aan te brengen. Vele leden bezoeken meerdere activiteiten per jaar en door de manier waarop onderwerpen geselecteerd worden voor de activiteiten, zijn zij altijd actueel.

Het feit dat leden hun lidmaatschap zelden beëindigen, anders dan bij verhuizing en overlijden, geeft ook de trouw en tevredenheid van de leden aan. De vereniging telt zelfs nog een aantal leden dat na verhuizing naar een andere plaats lid is gebleven, op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten.

Punt van aandacht is echter wel de langzame terugloop van het aantal betalende leden. De belangrijkste reden voor deze teruggang is overlijden/ouderdom van leden en de beperkte aanwas van nieuwe jonge leden. Een actie om weer nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken is noodzakelijk. Door deelname aan educatieve projecten vanuit het basisonderwijs worden leerlingen gestimuleerd belangstelling voor de geschiedenis, cultuur en erfgoed te krijgen.

In de achterliggende periode zijn belangrijke boekwerken in eigen beheer uitgegeven. Het bestuur blijft alert om een dergelijke uitgave bij een voor de vereniging belangrijke gebeurtenis wederom mogelijk te maken.

Museum.

Het museum is weer onder te verdelen in een A. M. de Jong-gedeelte en een heemkundig gedeelte.

De heemkundekring beheerde al langere tijd het museum in het A.M. de Jonghuis. Zij ontplooide activiteiten in het A.M. de Jonghuis maar door de aankoop van het pand heeft zij ook een andere strategie tegenover de museumactiviteiten aangenomen.
Hierdoor is de noodzaak van een lange termijnvisie ontstaan om het museum te exploiteren.

De eerste grote stappen hiertoe zijn al gezet, er is een indeling gemaakt maakt van de collectie. Er is contact gezocht met de Brabantse museumstichting over de juiste werkwijze en de manier waarop de collectie bewaard moet worden. Op termijn wordt gewerkt naar een geregistreerde museumstatus. Aan een groot deel van de voorwaarden wordt overigens reeds nu al voldaan.

De heemkundekring is van mening dat zij unieke voorwerpen bezit die het waard zijn te bewaren en te bekijken. De aanwezige collectie is thans volledig in systematische een catalogus ondergebracht en in een elektronisch archief (date-base) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Overkoepelende museum organisatie. (vaste rubrieksindeling) Dit maakt het beheer van de collectie eenvoudiger maar eventueel ook in de toekomst voor derden toegankelijk.

De heemkundekring is tevens van mening dat de presentatie aan de bezoeker verbeterd moet worden, zodat de bezoeker de voorwerpen niet alleen kan bekijken, maar ook meer te weten kan komen over de achtergronden en gebruiken.

Het bestuur streeft ernaar om ieder jaar van april (nationaal museumweekend) tot eind september een thematentoonstelling in te richten. Het museum is in die periode op zaterdagmiddag zonder afspraak te bezoeken.

Eind 2009 is voor de eerste maal een winterexpositie ingericht. Gedurende enkele dagen rond Kerstmis is het museum opengesteld. Het bestuur is voornemens om ook in de komende jaren dergelijke succesvolle kortlopende exposities op te zetten (niet alleen met Kerst, maar ook bij herdenkingen zoals 1 februari).

Beheer A.M. de Jonghuis.

In 2004 is de heemkundekring eigenaar geworden van het A.M. de Jonghuis. De heemkundekring zag deze aankoop als enige mogelijkheid om het A.M. de Jonghuis te behouden. De heemkundekring zal in de beleidsperiode bij het ontwikkelen van haar activiteiten er rekening mee moeten houden dat de financiële exploitatie van het gebouw niet gemakkelijk zal zijn en dat activiteiten ook geld moeten genereren. Het bestuur streeft ernaar om het onderhoud van het pand stipt uit te voeren en geen achterstallig onderhoud op te lopen.

De inventarisatie van de collectie, veranderingen en verbeteringen van de collectie zullen we zo veel mogelijk onder de aandacht brengen van de media en de organisaties die ons hier mogelijk in kunnen ondersteunen, waarbij deze ondersteuning zowel uit adviezen als uit financiën kan bestaan.

De verbeteringen die we nastreven, en waarbij externe hulp noodzakelijk is, bestaat uit een aantal zaken, waarvan sommige al eerder genoemd zijn.

De volgende zaken willen we in de komende beleidsperiode realiseren:

Opzet en realiseren inventarisatie museum d.m.v. invoering van een geautomatiseerd bestand.
Klimaatbeheersing van het museum te beginnen met het meten en analyseren van de klimaatwaarden temperatuur en luchtvochtigheid.
Verbetering van de verlichting.
Uitbreiding van de collectie en afstoten van de niet-kemtaken-collectie.
Maatregelen in het kader van energiebesparing/duurzaamheid.
Modernisering presentatie-technieken.
Samenwerking met andere musea, instellingen en personen om kwaliteit van de exposities te vergroten.

Wij realiseren ons dat dit een ambitieuze doelstelling is, maar we gaan er ook van uit dat we kunnen laten zien dat we ergens voor staan en we belangstelling kunnen wekken met onze activiteiten en onze collectie.

We hebben als heemkundekring en museum  een unieke meerwaarde.
Over dit beleidsplan 2018-2023 kunnen we niets anders stellen:
het is ambitieus én het is haalbaar!
Het is haalbaar mét de medewerking van de leden, de vrijwilligers, de Gemeente Steenbergen, ondernemers die maatschappelijke verantwoording willen nemen en anderen die ons support geven.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
en het A.M. de Jongmuseum te Nieuw-Vossemeer.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen uitgekeerd als compensatie of tegenprestatie voor de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd, verrichte prestaties of werkzaamheden.

Uitgaven van de bestuursleden, die in direct verband staan met de door aan opgedragen taken of door hen uitgevoerde activiteiten (zoals reiskosten en materiaalkosten) kunnen op declaratie en na beoordeling door de penningmeester worden vergoed. Jaarlijks toetst de (in samenstelling wisselende) kascontrolecommissie of aan het beloningsbeleid is voldaan en rapporteert de bevindingen aan de Algemene ledenvergadering.


Laatste jaarverslag 

Jaarverslag 2019
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer
Bulletje en Bonestaak.
Hans van der Ster zet sinds afgelopen jaar wekelijks een strip on de dorpswebsite http://www.4681.nl over de avonturen van Bulletje en Bonestaak. Schrijver van deze boekjes was A.M. de Jong en zijn vriend George van Raemdonck was verantwoordelijk voor de illustraties. Elke zondag wordt een nieuwe strip geplaatst. De laatste vier strips blijven altijd op de pagina staan.
Film Merijntje Gijzen en digitaal boeken van A.M. de Jong lezen.
Via onze website kan de film van Merijntje Gijzen uit 1936 bekeken worden en de boeken van A.M. de Jong zijn digitaal te lezen. Veel kijk- en leesplezier! (http://members.home.nl/amdejongmuseum/)
21 februari 2019: Algemene ledenvergadering.
De vergadering in de Vossenburcht wordt bezocht door 27 leden en 7 bestuursleden, een verdubbeling van het aantal bezoekers het jaar daarvoor.
Aftredend en herkiesbaar zijn Marc van Tienen, Maurice Remery en Jan Bosters. Er zijn geen tegenkandidaten.
Op verzoek van de voorzitter worden Marc, Maurice en Jan bij acclamatie voor weer drie jaren herkozen.
Na de pauze wordt een documentaire van de NOS uit 1968 getoond, 25 jaar na de moord op A.M. de Jong. De documentaire trok de volle aandacht van de aanwezige leden.
22 maart 2019: Dorpsquiz editie 6.
Maar liefst dertien teams namen deel aan de 6e editie van onze Dorpsquiz. De spanning was enorm en er kwamen opnieuw nieuwe winnaars. Semper Crescendo mocht op het eind van de avond met de Majoor Burckebeker op de foto en verkreeg de eeuwige roem.
Het niveau van de vragen en opdrachten was goed, want het team dat onderaan eindigde had meer dan 50% procent van de vragen goed beantwoord.
Verzoek vanuit de deelnemende teams: ‘Voor volgende keer iets meer gericht naar de jeugd en de (huis)vrouwen.’
We mogen ook bij deze editie spreken van een groot succes!
13 april 2019: Thematentoonstelling ‘Nieuw-Vossemeer door andere ogen’.
In het museumseizoen 2019 keken we door de ogen van fotografen naar Nieuw-Vossemeer. Zij werden uitgedaagd om met een creatieve en verfrissende blik Nieuw-Vossemeer op de gevoelige plaat vast te leggen. Een deskundige jury heeft in januari 2019 de ingezonden foto’s beoordeeld.
De beste inzenders werden beloond met één, twee of drie van hun foto’s in de tentoonstelling.
Op 13 april 2019 kenden we de drie prijswinnaars en waren de eervolle vermeldingen bekend.
Na lang beraad bleek een zwart-wit foto van Theo van Erve het meest uitdagende én technisch kloppende beeld weer te geven. Theo bekeek Nieuw-Vossemeer door de spijlen van het kunstwerk aan de Rietkreek.
De tweede prijs was voor Marc Moens die vanaf Oud-Vossemeerse zijde de boogconstructie van de brug volgde naar Nieuw-Vossemeer aan de overkant.
De Schotse hooglander van Femke Martens die mijmerend naar de einder in de richting van Nieuw-Vossemeer tuurt was goed voor de derde prijs.
De jury bestond uit Chris van Klinken, Claudia de Groen en Will Gorissen.
Op 28 september 2019 werd nog een “vierde prijs” bekendgemaakt . De publieksprijs ging naar Marc Moens.
9 mei 2019: Treffpunt Erasmus, documentaire en lezing door Annet Betsalel.
In de zomer van 2011 werden de archieven van de Joodse Gemeente Bussum eindelijk ontsloten, na decennia ongelezen in kasten te hebben gelegen. Ze bleken het complete archief van 150 jaar joodse gemeenschap in ’t Gooi te bevatten, inclusief uitgebreide correspondentie tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog.
Tussen die documenten vond Annet een fantastisch verhaal over twee jonge Wehrmacht soldaten, Johannes Gerhardt en Werner Klemke, die met gevaar voor eigen leven de joodse familie van Perlstein redden door papieren voor ze te vervalsen. Vervolgens hielpen Gerhardt en Klemke de van Perlsteins om samen tientallen mensen voor deportatie te behoeden.
De documentaire Treffpunkt Erasmus schetste het heldhaftige gevecht tegen onrecht, de gedeelde liefde voor boeken en een levenslange vriendschap tijdens WOII en de Koude Oorlog.’
De avond werd goed bezocht.
22 juni 2019: Voorjaarsexcursie naar Bovendonk.
Zaterdag 22 juni ging de voorjaarsexcursie naar conferentiecentrum & hotel klooster Bovendonk in Hoeven. Er namen 19 personen deel aan deze excursie.
Een gids gaf een uitgebreide rondleiding in en om Bovendonk. We leerden over de ontstaansgeschiedenis van Bovendonk en het bijzondere gebouw (1908) van architect Pierre Cuypers.
19 september 2019: Lezing ‘Van Willem tot Willem-Alexander’ door Frans van Eekelen.
Er waren ruim 20 mensen, dus niet overdreven druk. De aanwezigen hebben geboeid en aandachtig zitten luisteren naar de lezing. Dit was goed te merken omdat niemand zich verveeld voelde. De lezing was dus wel de moeite waard en ging behalve over de mensen van Oranje-Nassau ook over de manier waarop Nederland veranderde vanaf 1500. Het was zeker de moeite waard, hoewel de echte roddels over de Oranjes toch niet uitgebreid aan bod kwamen.
12 oktober 2019: Vliegend museum Seppe.
We zijn met 26 mensen naar het vliegend museum in Bosschenhoofd geweest, waarvan 6 niet-leden.
De groep is in vieren gesplitst en de vier groepen zijn elk met een gids door het museum gegaan. Elke groep kreeg uitgebreide uitleg en dingen te horen die ze nog nooit eerder te horen hebben gehad. Er waren veel interessante dingen te zien en iedereen was heel tevreden over het bezoek.
De meeste deelnemers hebben na afloop in de cockpit nog wat gedronken met iets erbij.
3 november 2019: Viering 75 jaar bevrijding.
In een overvolle Vossenburcht brachten Jan van de Velde, Martine Westenbroek en Jan Luijks prachtige, toepasselijke liedjes ten gehore. Deze muzikale hoogstandjes werden afgewisseld door een lezing van Peter de Kok over de bevrijding van ons dorpje en de wijde omgeving rondom Nieuw-Vossemeer. En later een indrukwekkende docufilm met daarin oude beelden van Nieuw-Vossemeer 75 jaar geleden.
Voldaan en vol nieuwe (en oude) indrukken gingen de bezoekers na de laatste noten van ‘Het Vossenburcht Trio’ weer terug naar huis.
Project Jet en Jan.
In totaal zijn 9 groepen met in totaal 216 leerlingen van de Steenbergse basisscholen in ons A.M. de Jongmuseum op bezoek geweest om deel te nemen aan het project Jet en Jan.
Nieuwsbrieven.
Onze leden hebben afgelopen jaar zes nieuwsbrieven ontvangen, telkens aangevuld met een verhaal van oud-dokter Jan Vermet, behalve de laatste nieuwsbrief. Het laatste verhaal werd vervangen door ‘De laatste oorlogsdagen langs de Eendracht in 1944. Bij nieuwsbrief 5 zal tevens een eerbetoon aan A.M. de Jong.
Ledenbestand.
Wie zijn ons in het afgelopen jaar ontvallen: Toos Laane – Dekkers, Peter Janssen, Marie de Natris – Suijkerbuijk, Peter Timmermans en Kees de Klerk.
Op 31 december 2019 had onze vereniging 93 leden.
Bezoekersaantallen A.M. de Jonghuis.
195 bezoekers.
Groepen: 518 bezoekers.
3302 bezoekers internet/website.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020 met overzicht van inkomsten en uitgaven, balans en controleberekening.

Deze jaarrekening is ivm Corona-beperkingen nog niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
De kascontrolecommissie heeft inmiddels wel een goedkeurende verklaring afgegeven, zij adviseert positief. Een update volgt zodra formeel meer bekend is.

2020 2019
Specificatie ontvangsten en uitgaven per activiteit
Heemkunde kring
Specificatie ontvangsten:
Contributies1.0501.016
Subsidie Gemeente Steenbergen400400
Vergoeding Jet en Jan project335385
Donaties en Rabo clubkas bijdrage517226
Vergoeding niet leden lezingen15150
Bijdrage deelnemers Heemkunde quiz – 120
Rente12
Totaal ontvangsten2.3182.299
Niet in de cijfers is opgenomen een bijdrage van € 2.000 ontvangen van De Mastboom-Brosens Stichting. De vergoeding zal worden besteed aan de nog uit te voeren werkzaamheden oor de vochtbestrijding.
Specificatie uitgaven:
Dagexcursies – 283
Lezingen en bijeenkomsten58278
Bankkosten Rabo199207
Representatiekosten43133
Deelname regio quiz80
Secretariaat5658
Kosten Jet en Jan project –56
Jaarvergadering8945
Brabantsheem 2345
Heemkunde Quiz Nw Vossemeer –25
4681.210
Resultaat Heemkundekring1.8501.089
Museum
Specificatie ontvangsten:
Verkoopboeken, dvd’s en overige artikelen331503
Entree gelden + vergoeding consumpties175804
Totaal ontvangsten5061.307
Specificatie uitgaven:
/TentoonstellingInrichting museum229388
Telefoon en internetvoorziening277248
Drukwerk, kaarten en kopieerkosten177203
Onderhoud en aanschaf apparatuur112
Inkoop boeken, dvd’s en overige artikelen1836
 
Totaal uitgaven701987
Resultaat museum-195320
20202019
A.M. de Jonghuis
Specificatie ontvangsten:
Verhuur Schrijverswoning5.3045.170
Energie vergoeding huurder1.025926
Restitutie energiebelasting276244
Huuropbrengst gedeelte tuin5050
Totaal ontvangsten6.6556.390
Specificatie uitgaven:
Aflossing lening St. Jozefgaarde3.000
Energie kosten1.5211.701
Afschrijving dakrenovatie 20143.000
Onderzoek vochtprobleem museum –1.452
Verzekeringen739723
Onderhoud pand en woning459388
Gemeentelijke heffingen395358
Afschrijving inventaris 282336
Rente lening  St. Jozefgaarde –45
Water en waterschapslasten13120
Totaal uitgaven6.5278.023
Resultaat A.M. de Jonghuis128-1.633
Totaal bedrag jaarresultaat (- = negatief)1.783-224
Balans31 december 202031 december 2019
Dakrenovatie 201413.73516.735
Inventaris565847
Afrekening energiekosten 2020321 –
14.62117.582
Kasgeld25174
Bank lopende rekening432550
Bank Spaarrekening16.03312.231
16.71612.855
Te ontvangen bedragen 201
31.33730.638
Nog te betalen:
Reservering t.b.v. onderhoud 2.000
Vooruitontvangen contributies4040
Vooruitontvangen bijdrage Heemkunde Quiz130
Overige nog te betalen posten –3.214
2.1703.254
Per saldo positief bezit29.16727.384
Toename bezit min schulden1.783224

Jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2020.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close