Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

AVG

Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Bescherming gegevens


Heemkunde Ambachtsheerlijkheid houdt een ledenlijst bij, die uitsluitend toegankelijk én raadpleegbaar is voor secretaris én penningmeester. De secretaris is aangewezen als de functionaris voor de gegevensverwerking.

Andere persoonsgegevens, dan de gegevens van de leden en historische gegevens, worden binnen de vereniging niet verwerkt.

De persoonsgegevens van de leden worden (behoudens wettelijk voorschrift) niet aan derden ter beschikking gesteld en zijn ook niet door derden te raadplegen.

De persoongegevens van de bestuursleden worden, met toestemming van de bestuurders, gepubliceerd op de website, teneinde te voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Inschatting privacyrisico

De gegevensverwerking brengt (gelet op de genomen maatregelen en afgesproken procedures) geen hoog privacyrisico met zich mee.

Persoonsgegevens op historische documenten

Gegevens van personen, die op documenten (zoals bijvoorbeeld akten, bidprentjes en advertenties) zijn vermeld, worden uitsluitend voor heemkundige en/of (cultuur)historische doeleinden bewaard.
Indien rechthebbenden wensen dat gegevens van overleden personen niet worden verwerkt of bewaard, kan hiertoe een verzoek aan de secretaris (functionaris voor de gegevensverwerking) worden gedaan.

Oproep

De vereniging Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid verzoekt een ieder dringend zijn/haar wensen, tips en aanbevelingen kenbaar te maken, teneinde de gegegevensbescherming door de Heemkundekring te bevorderen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close